Shindo Muso Ryu Jodo Song by Kaminoda Tsunemori

I.
Hoko wo todomuro bu no makoto
Motomete yamanu jodo no
Risou wo shita-i warera mata
Kuon no oshie u-ketsu-gan

II.
Jo wa mamori no waza nareba
Mochi uru kokoro migaku beshi
Semeru mo mamori hiku mo mata
Heiwa wo sosou tate to shite

III.
Kizu wo tsuke-zu ni kora-shi-meru
Heiwa no moto no buki nareba
Kiwa-meshi waza wa yo no hito ni
Ito shi-i makoto wo sasa-gu-ra-n

Romaji courtesy of Michael Rogers.
If you have questions, comments, or suggestions, please email me at jjbieler@airmail.net